Handlingsplan 2021

Formål

Udvalget arbejder for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, juniorer og instruktører på alle niveauer indenfor DSF. Udvalget skal gennem sit virke styrke interessen blandt forbundets medlemmer for erhvervelse af alle former for certifikater.

Ligeså skal udvalget efter behov og i samråd med bestyrelsen, planlægge og gennemføre kurser eller anden uddannelsesvirksomhed for forbundets medlemmer. Udvalget varetager forbundets sikkerhedsmæssige forretninger, jævnfør Dansk Sportsdykker Forbunds vedtægter.

Uddannelse og kvalitetssikring

Det er vigtigt, at TU sikrer de opnåede resultater igennem stabilisering og kvalitetssikring, men samtidig bevarer udviklingen af nye tiltag. Det skal sikres, at udvalget til stadighed har de nødvendige kompetencer gennem fastholdelse og uddannelse af udvalgets medlemmer samt ved rekruttering af egnede kandidater.

Teknisk Udvalg prioriterer i 2021 udvikling i det samlede antal certifikater i DSF ved følgende tiltag:

Mål:

 • Kommunikering af aktiviteter i TU og DSF kurser
  TU informerer om muligheder indenfor DSF/CMAS

Arbejdsform

Udvalget planlægger følgende udvalgsmøder til brug for arbejde i udvalget.

 • Månedlige virtuelle skype møder
 • Fysiske møder 2-3 gange årligt

TU planlægger desuden med projekt arbejdsmøder til udvikling og videreudvikling af materialer og uddannelser, med deltagelse af både interne og eksterne.  Herudover virksomhed i forbindelse med planlægning, afvikling og evaluering af instruktør- og instruktørtrænerseminaret.

Rekruttering af nye medlemmer til TU kan ske igennem inddragelse i praktiske projekter og direkte i udvalgets arbejde for at sikre involvering.

Instruktører

Teknisk Udvalg vil gerne sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få uddannet instruktører på alle niveauer, så DSF skal råde over en stab af kompetente og motiverede instruktørtrænere. TU vil have ekstra fokus på at få uddannet nye instruktørtrænere, for at have kapacitet til alle opgaver og større geografisk spredning af kompetencerne.

Mål:

 • Minimum 3 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt landet over
 • 1 stk. CMAS * instruktørkursus pr. år (A kursus)
 • 1 stk. CMAS ** instruktørkursus pr. år (B kursus)
 • 1 stk. Crossoverkursus for ikke CMAS instruktører i klub
 • 1 stk. Fridykkerinstruktør pr. år
 • 1 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kurser pr. år
 • 1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år
 • 1 stk. Dykkerlederkurser (som kan rekvireres af klubber)
 • 1 stk. Snorkeldykkerlederkursus (som kan rekvireres af klubber)
 • 1 stk. Instruktørtrænermøde
 • Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber

Kvalitetssikring

Alle uddannelser konsolideres og kvalitet sikres løbende, samt efterleve bestemmelser i vores ISO-certificering. Uddannelsesmaterialerne skal indeholde en rød tråd, der tager udgangspunkt i de nyeste standarder, hele vejen fra grundlæggende uddannelse til avanceret sportsdykning og videre i de tekniske kurser. Dette kræver en langsigtet indsats over flere år.

Undervisningsmaterialer

TU vil sikre, at klubberne til stadighed kan få undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Arbejdet med materialerne er meget langsigtet og det er derfor nødvendigt at foretage en langsigtet prioritering af udgivelserne.

Det vigtigt at få konsolideret det eksisterende undervisningsmateriale

Mål:

 • Udføre opdatering af CMAS *, ** og *** undervisningsmaterialer
 • Udvikling af kursusmateriale der understøtter snorkeldykkerbog

Teknisk dykning

Udviklingen her sættes i bero, da der ikke er midler til det i år.

Snorkeldykning

Vi skal fortsætte arbejdet med uddannelse af snorkeldykkerinstruktører med fokus på at skabe selvstændige og erfarne instruktører. Det skal blive nemmere at uddanne snorkeldykkere ved hjælp af opdateret uddannelsesmateriale.

Fridykning

Sat i bero i TU i indtil der opstår en efterspørgsel.

Sikkerhed

TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. Det prioriteres at episoder og ”tæt på hændelser” bliver kendt igennem bl.a. Sportsdykkeren og brugt som læring i forhold til at opnå større sikkerhed i forbindelse med dykning i DSF regi.

Mål:

 • Deltagelse i relevante råd og prioritering af sikkerhedsarbejdet.
 • Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler

Kommunikation i TU

TU ønsker at være synlig for medlemmerne i Dansk Sportsdykker Forbund og i øvrigt profilere sig gennem beklædning til instruktører og trænere.

Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU ønsker at øge informationsflow omkring TU’s arbejder til omverdenen.

Mål:

 • Indlæg i hvert nummer af Sportsdykkeren
 • Styrke dialogen med klubber og instruktører gennem mail og sociale medier(Facebook).
 • Opdatere og distribuere DSF’s uddannelsesstruktur.