Handlingsplan 2019

Formål

Udvalget arbejder for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, juniorer og instruktører på alle niveauer indenfor DSF. Udvalget skal gennem sit virke styrke interessen blandt forbundets medlemmer for erhvervelse af alle former for certifikater.

 

Ligeså skal udvalget efter behov og i samråd med bestyrelsen, planlægge og gennemføre kurser eller anden uddannelsesvirksomhed for forbundets medlemmer. Udvalget varetager forbundets sikkerhedsmæssige forretninger, jævnfør Dansk Sportsdykker Forbunds vedtægter.

Uddannelse og kvalitetssikring

Det er vigtigt, at TU sikrer de opnåede resultater igennem stabilisering og kvalitetssikring, men samtidig bevarer udviklingen af nye tiltag. Det skal sikres, at udvalget til stadighed har de nødvendige kompetencer gennem fastholdelse og uddannelse af udvalgets medlemmer samt ved rekruttering af egnede kandidater.

Teknisk Udvalg prioriterer i 2019 udvikling i det samlede antal certifikater i DSF ved følgende tiltag:

Mål:

 • Implementering af E læring som mulighed for fleksibel læring og hjælp til instruktøren
  – Opdatering af teoriprøver som letter det daglige arbejde som instruktør
 • Speciality kurser
  – Færdiggørelse af igangværende speciality kurser (Isdyk og vrag-II)
 • Kommunikering af aktiviteter i TU og DSF kurser
  TU informerer om muligheder indenfor DSF/CMAS

Arbejdsform

Udvalget planlægger følgende udvalgsmøder til brug for arbejde i udvalget.

 • Månedlige virtuelle skype møder
 • Fysiske møder 2-3 gange årligt

TU planlægger desuden med projekt arbejdsmøder til udvikling og videreudvikling af materialer og uddannelser, med deltagelse af både interne og eksterne.  Herudover virksomhed i forbindelse med planlægning, afvikling og evaluering af instruktør- og instruktørtrænerseminaret.

Rekruttering af nye medlemmer til TU kan ske igennem inddragelse i praktiske projekter og direkte i udvalgets arbejde for at sikre involvering.

Instruktører

Teknisk Udvalg vil gerne sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få uddannet instruktører på alle niveauer, så DSF skal råde over en stab af kompetente og motiverede instruktørtrænere.

Afholdelse af et instruktørseminar, hver 18 måned, som næste gang afvikles i 2019. For at holde udgiften for klubber nede til instruktørseminaret holdes TU deltagelse ude af instruktørseminaret.

Mål:

 • Minimum 3 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt landet over
 • 1 stk. CMAS * instruktør kursus pr. år (A kursus)
 • 1 stk. CMAS ** instruktør kursus pr. år (B kursus)
 • 1 stk. B2/C kursus til reaktivering af IT-kredsen (diskuter med bestyrelse om rep. beslutning)
 • 1 stk. Crossover kurser for ikke CMAS instruktører i klub
 • 1 stk. Fridykkerinstruktør pr. år
 • 2 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kurser pr. år (øst og vest)
 • 1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år
 • 2 stk. Dykkerlederkurser (som kan rekvireres af klubber)
 • 1 stk. Snorkeldykkerlederkursus (som kan rekvireres af klubber)
 • 1 stk. instruktørseminar foråret 2019 med deltagelse af ca. 150 instruktører (hver 18 måned)
 • 1 stk. Instruktørtrænermøde
 • Afvikle CMAS 3 uddannelsen i DSF regi samt facilitere uddannelsen i klubberne
 • Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber

Kvalitetssikring

Alle uddannelser konsolideres og kvalitet sikres løbende, samt efterleve bestemmelser i vores ISO-certificering. Uddannelsesmaterialerne skal indeholde en rød tråd, der tager udgangspunkt i de nyeste standarder, hele vejen fra grundlæggende uddannelse til avanceret sportsdykning og videre i de tekniske kurser. Dette kræver en langsigtet indsats over flere år.

Undervisningsmaterialer

TU vil sikre, at klubberne til stadighed kan få undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Arbejdet med materialerne er meget langsigtet og det er derfor nødvendigt at foretage en langsigtet prioritering af udgivelserne.

Det vigtigt at få konsolideret det eksisterende undervisningsmateriale men også digitale materialer

Mål:

 • Udføre opdatering af CMAS * og ** bøger
 • Udvikling af dykkerlederkursus med kompendium og dykkerlederhåndbogen indgår i CMAS 3 bogen
 • Målsætning om at starte på at udvikle CMAS * E-læring
 • Starte på udvikling af video materiale til en mere interaktiv e-læring
 • Starte på indførelse af illustration af karrierestige i bøgerne
 • Udvikling af kursusmateriale der understøtter snorkeldykkerbog

Teknisk dykning

Teknisk Udvalg arrangerer en workshop på instruktørseminaret i 2019 som skal sikre, at tekniske instruktører opdateres inden for området for at sikre kvalitet og aktivitet. Fokus er på hvordan TU kan hjælpe de tekniske instruktører, så også lokale områder uden tekniske instruktører kan få hjælp til uddannelse.

Snorkeldykning

Vi skal fortsætte arbejdet med uddannelse af snorkeldykkerinstruktører med fokus på at skabe selvstændige og erfarne instruktører. Det skal blive nemmere at uddanne snorkeldykkere ved hjælp af opdateret uddannelsesmateriale.

Fridykning

Sat i bero i TU i 2019.

Sikkerhed

TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. Det prioriteres at episoder og ”tæt på hændelser” bliver kendt igennem bl.a. Sportsdykkeren og brugt som læring i forhold til at opnå større sikkerhed i forbindelse med dykning i DSF regi.

Mål:

 • Deltagelse i relevante råd og prioritering af sikkerhedsarbejdet.
 • Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler”
 • TU vil vurdere behovet for og nødvendigheden af lægeundersøgelsen

Kommunikation i TU

TU ønsker at være synlig for medlemmerne i Dansk Sportsdykker Forbund og i øvrigt profilere sig gennem beklædning til instruktører og trænere.

Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU ønsker at øge informationsflow omkring TU’s arbejder til omverdenen.

Mål:

 • Indlæg i hvert nummer af Sportsdykkeren
 • Styrke dialogen med klubber og instruktører gennem mail og sociale medier(Facebook).
 • Videre forsøg med video og/eller live video streaming fra relevante arrangementer
 • Opdatere og distribuere DSF’s uddannelsesstruktur.