Handlingsplan 2016

Indholdsfortegnelse

Generelt.

Flere certifikater og kvalitetssikring.

Instruktører.

Juniordykning.

Lærebøger.

NITROX.

ADVANCED NITROX.

Blender uddannelsen.

TRIMIX Light 50.

NORMOX TRIMIX.

Advanced TRIMIX.

Øvrig uddannelse.

Sikkerhed.

Profilering og synlighed.

Kommunikation i TU.

Generelt
Formål
Udvalget skal arbejde for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, instruktører på alle niveauer indenfor DSF, herunder også ungdom. Udvalget skal gennem sit virke styrke interessen blandt forbundets medlemmer for erhvervelse af alle former for certifikater.

Ligeså skal udvalget efter behov og i samråd med bestyrelsen, planlægge og gennemføre kurser eller anden uddannelsesvirksomhed for forbundets medlemmer.
Udvalget varetager sluttelig forbundets sikkerhedsmæssige forretninger, jævnfør Dansk Sportsdykker Forbunds vedtægter.

Flere certifikater og kvalitetssikring
Det er vigtigt, at TU sikrer de opnåede resultater igennem stabilisering og kvalitetssikring, men samtidig bevarer udviklingen af nye tiltag. Det skal sikres, at udvalget til stadighed har de kompetencer, der er nødvendige, dels gennem fastholdelse og uddannelse af udvalget medlemmer og dels gennem rekruttering af egnede kandidater til udvalget. Udvalgets arbejde baserer sig udelukkende på frivilligt ulønnet arbejde og forbundet erkender behovet for motivationsfremmende aktiviteter. Teknisk Udvalg prioriterer i 2016 at knække den nedadgående udvikling i det samlede antal certifikater for DSF. Udvikling i certifikater vendes ved følgende samlede tiltag:

Mål:

 • Nemmere og billigere instruktørkurser (flere instruktører giver flere certifikater) – TU vil arbejde for at det bliver lettere at blive og være instruktør samt billigere instruktørkurser ud fra tanken om at flere instruktører vil give flere certifikater i DSF. – E læring som mulighed for fleksibel læring og kursus (tid og sted) samt hjælp til instruktøren – En samlet pakke uddannelsesmateriel pr. kursus – en pris for alt med uddannelsesmateriel – Business case en pris inklusiv certifikat laves og forretningsmodel som godkendes af bestyrelsen – Opdatering af teoriprøver som letter det daglige arbejde som instruktør – Crossover kurser for instruktører fra andre organisationer til CMAS uddannelse.
 • Flere speciality kurser
  – TU foreslår en kommercialisering af CMAS instruktørarbejdet i lighed med andre organisationer – TU ønsker udvikling af speciality certifikater i f.eks. Tørdragt, Is, Scooter, Missing people for at tilbyde flere muligheder for specialisering indenfor dykning og certifikat knyttet hertil – Udvikling af nye speciality kurser i samarbejde og udveksling med de andre nordiske forbund – Flere speciality kurser vil øge mulighederne for at instruktører kan tjene penge og flere certifikater
 • Professionalisering af markedsføring af TU og DSF kurser
  – TU samler klubber som klubbesøg og sælger crossover kurser. Vi informerer om kurset og vilkår samt muligheder indenfor CMAS DSF, så klubber med ikke DSF instruktører let kan skifte til DSF. – DSF differentierer sig fra andre forbund ved:  Indflydelse og åbenhed, hvor episoder informeres til instruktørgruppen, Sportsdykkeren mv. og på DSF hjemmesiden som nyhed – Markedsføring af mulighederne for at blive instruktør både inden for DSF og i relevante fora f.eks bannerreklame på dykkerforum og lignende

Udvalget planlægger 5 udvalgsmøder til brug for strategisk vigtigt arbejde i udvalget. TU planlægger desuden med projekt arbejdsmøder med interne og eksterne deltagere i forbindelse med udvikling og videreudvikling af materialer og uddannelser.  Herudover virksomhed i forbindelse med planlægning, afvikling og evaluering af instruktør- og Instruktørtrænerseminaret. Der planlægges med afvikling af både virtuelle og fysiske møder, hvor der er behov for samarbejde med arbejdsgrupper i forhold til projekter.

Rekruttering af nye medlemmer til TU kan ske igennem inddragelse i praktiske projekter og direkte i udvalgets arbejde for at sikre involvering i udvalget arbejde. Der ses på kompetenceudvikling af TU medlemmer i forhold til efteruddannelse med kompetencer inden for både dykning og personlig udvikling. F.eks. DIF kurser mv. projektlederuddannelse

Instruktører
Teknisk Udvalg vil gerne sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få uddannet instruktører på alle niveauer og at forbundet råder over en stab af kompetente og motiverede instruktørtrænere.   Vi ønsker at gøre det mere attraktivt at uddanne sig til instruktør og vil understøtte kurser på attraktive steder og kurser med reduceret brugerbetaling i 2016.

Det er af strategisk vigtighed, at der til stadighed uddannes nye instruktører for at sikre tilgangen af nye medlemmer til DSF. Udgiften i forhold til at uddanne en instruktør bør holdes på et for klubberne fordelagtigt lavt niveau.

TU ønsker i 2016 reduceret deltager betaling for deltagelse i CMAS * og ** instruktør uddannelser samt for CMAS * og ** snorkelinstruktør uddannelserne.

Teknisk Udvalg anerkender ydermere vigtigheden af instruktørpleje for løbende at sikre motivation og fastholdelse af instruktørkorpset. Afholdelse af et instruktørseminar, hver 18 måneder som næste gang afvikles i 2016. For at holde udgiften for klubber nede til instruktørseminaret holdes TU deltagelse ude af instruktørseminaret. Der planlægges med at afvikle 2. stk. gratis Crossover kurser (et i Jylland og et på Sjælland) for at konvertere ikke DSF CMAS instruktører. TU søger midler til de to gratis crossover kurser for at motivere til at få flere DSF instruktører og derved et stigende antal certifikater samlet set i DSF.  Udvalget er åben for at oprette flere kurser efter behov

Der planlægges med decentrale kompetenceudviklingsseminarer i forbindelse med klubbesøg med revision af de nye CMAS standarder og der fremstilles pamflet med nye dybdegrænser og undervisningsmateriale. Teknisk Udvalg mangler personaleressourcer og kompetencer inden for området fridykning og snorkeldykning. Uddannelsen som fridykkerinstruktør udvikles i fridykkerudvalget og kvalitetssikres i Teknisk Udvalg.
Mål:

  • Minimum 5 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt over landet
  • Minimum 1 stk. CMAS * instruktør kursus pr. år
  • Minimum 1 stk. CMAS ** instruktør kursus pr. år
  • 2 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kurser pr. år (øst og vest)
  • 1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år
  • 2 stk. Dykkerlederkurser (som kan rekvireres af klubber)
  • Snorkeldykker dykkerlederkursus (som kan rekvireres af klubber)
  • 2 stk. juniortrænerseminarer (årligt et øst og et Vest)
  • 1 stk. teknisk instruktørseminar (årligt).
  • 1 stk. instruktørseminar foråret 2016 med deltagelse af ca. 150 instruktører (hver 18 måned)
  • 1. stk. Instruktørtræner seminar for at opdatere Instruktørtrænerne løbende, samt sikre kvalitet og aktivitet inden for området (årligt)
  • 1. stk. CMAS *** Instruktørtræner kursus forsøges oprettet inden 2017, hvis egnede ansøgere
  • 2 stk. crossover kurser for ikke CMAS instruktører i klub, dykkercenter eller ifm. B2 kursus som kan afvikles med få deltagere for at gøre det meget lettere at crossover til CMAS DSF.
  • 2. stk. fælles speciality kursusdag med uddannelse af instruktører (et øst og et vest) til Vrag 1 instruktør for at opnå flere certificeringer i vrag speciality.
  • Færdiggørelse af Vrag 2 speciality uddannelsen samt uddannelse af Vrag 2 speciality instruktører
  • Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber.

Juniordykning
Juniordykning er et nyt og vigtigt område for DSF. Modellen med samlet instruktør træning og efterfølgende audit i klubberne revurderes og samtidig skal en decentral løsning implementeres.

Mål:

 • Oplæg og opstart på decentral model for juniortræner uddannelse
  – Et Juniortræner 2 kursus fælles for hele Danmark pr. år – eventuelt i klub
  – Et Juniortræner 1-kursus afvikles decentralt efter behov. Der planlægges med 2-3 arbejdsmøder i forbindelse med udvikling af modellen
  Udvikling af undervisningsvejledning niveau guld. Der nedsættes en projektgruppe som mødes 2-4 gange i forbindelse med udvikling af materialet
  Der afholdes et til to juniortrænerseminar (JT2 og JT3) fordelt i Danmark

Lærebøger
TU vil sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få lærebøger af høj kvalitet. Arbejdet med bøger er meget langsigtet og det er derfor nødvendigt at foretage en langsigtet prioritering af udgivelserne.

TU vil gerne understøtte arbejdet med P3 uddannelse i klubberne, da kvalificerede CMAS *** dykkere er en forudsætning for videreuddannelse til instruktør, hvorfor dette prioriteres højt. Dernæst er det vigtigt at få konsolideret det eksisterende lærebogsmateriale.
Mål:

  • Udarbejde powerpoint præsentationer til CMAS *** uddannelsen på baggrund af bogen
  • Udføre opdatering af CMAS ** bogen inden ny udgave genoptrykkes
  • Revision af snorkeldykkerbogen igennem oprettelse af brugergruppe med deltagelse af snorkeldykkerinstruktører og juniorudvalget
  • Lave løbende information omkring opdateringer når nye udgaver af bøger frigives
  • Tilbyde en samlet pakke uddannelsesmateriel pr. kursus med alt uddannelsesmateriel
  • Udvikling af Dykkerlederkursus med kompendium, samt dykkerlederhåndbog indgår CMAS 3 bog eller som kompendium
  • Det er et mål at lancere en elektronisk version af CMAS * bogen i 2016
  • E læring som mulighed for fleksibel læring ved kursus og hjælp til instruktøren ift. afvikling
  • Lave Business case og forretningsmodel på en pris for kursus med certifikat og bog / e-bog samt en samlet pakke uddannelsesmateriel pr. kursus – en pris for alt uddannelsesmateriel


Teknisk dykning

Teknisk Udvalg arrangerer et årligt teknisk instruktørseminar i 2016 som skal sikre, at tekniske Instruktører opdateres inden for området for at sikre kvalitet og aktivitet. Fokus er samtidig på hvordan TU kan hjælpe de tekniske instruktører, så også områder uden tekniske instruktører kan få hjælp til uddannelse.


NITROX

NITROX uddannelserne skal være populær i klubberne. Arbejdet skal sikre den fortsatte udvikling af området og understøtte driften i klubberne igennem udvikling af spørgsmål til prøvegeneratoren samt tilpasse undervisningsmaterialer.

Mål:

  • Udarbejde retteark til teoriprøverne.
  • Der arbejdes efter en E lærings model så NITROX kurset kan afvikles som E læring.

ADVANCED NITROX
TU ønsker en rød tråd fra ADVANCED NITROX og videre igennem uddannelsessystemet, så man fra starten af ens uddannelsesforløb lærer de rigtige færdigheder. Man skal kun tilegne sig nye færdigheder uden at skulle fralægge sig gamle vaner.
Mål:

  • Udarbejdelse af opdaterede teoriprøver
  • Opdatering af PowerPoints til Advanced NITROX

Udarbejdelse af uddannelses materialer herunder video materialer.

Blender uddannelsen
Blenderuddannelsen konsolideres og kvalitetssikres.

TRIMIX Light 50
Ud fra de gennemførte klubbesøg spores en efterspørgsel efter en TRIMIX uddannelse til dykning til 50m. Der udveksles erfaringer med svensk TRIMIX Light og der vurderes om der skal arbejdes videre i DSF regi.

NORMOX TRIMIX
TRIMIX uddannelsen skal sikres fremover og der skal skabes kontinuitet i uddannelsen af nye TRIMIX instruktører og Instruktørtrænerer. Ligeledes skal undervisningsmateriale vedligeholdes. Advanced TRIMIX færdigudvikles, men herefter sættes udviklingen i bero, indtil der er opnået mere erfaring med TRIMIX uddannelse og instruktørkræfterne er stabiliseret. Behovet i klubberne i forhold til rekreativ TRIMIX undersøges og vurderes med henblik på om uddannelsen skal oprettes.

Mål:

  • Markedsføre NORMOX TRIMIX uddannelsen i klubberne i DSF regi
  • Uddanne Instruktører til at varetage og sælge opgaven, eventuelt konvertering fra andre forbund

Teknisk Udvalg sikrer igennem markedsføring og information at der afvikles TRIMIX kurser.

Advanced TRIMIX
Advanced TRIMIX er et begrænset området, men ønskes strategisk fastholdt som et område af DSF tilbud for teknisk dykning. Teknisk Udvalg vurderer, at Advanced TRIMIX skal gøres færdig i 2016, mens DSF har kapaciteten på området, da der snart ikke er flere Instruktørtrænere (M3) på området og således at yngre kræfter overtage opgaven på sigt. Kurset udvikles og frigives i 2016, da det regnes som sidste mulighed for udvikling af kursus. Det finansieres af ikke forbrugte midler fra 2015 på grund af aflysning af instruktørkursus på Korsika samt midler fra 2016. Kurset gøres færdig samtidig med uddannelse af 3-4 advanced TRIMIX instruktører som kan sikre kontinuiteten fremover.

Mål:

  • Færdig udvikling af kursusmateriale
  • Uddanne Instruktører til at varetage og sælge opgaven, eventuelt konvertering fra andre forbund

Markedsføre og sælge Advanced TRIMIX

Øvrig uddannelse
TU skal i samarbejde med klubberne overveje, hvilke nye specialer, der med fordel kan implementeres i Danmark. TU skal sikre sin egen kompetence udvikling gennem deltagelse i konferencer, kurser eller lign. CMAS standarder indeholder et meget stort antal speciale certifikater (Planer). TU vil arbejde på at få udviklet et antal kurser omkring disse specialiteter. Nogle af disse vil de enkelte instruktører ude i klubberne kunne overtage kursusmaterialet og uden videre og kunne starte uddannelserne. Andre specialiteter kræver at instruktørerne først uddannes af TU

Mål:

 • Udarbejdelse af materialer til nye specialer ud fra nye standarder for eksempel: Vrag 2, Tørdragt, SideMountSystem (SMS) og Is dykning samt deltagelse i Missing People
 • Hvis økonomisk muligt deltagelse i eksterne konferencer eller kurser samt deltagelse i internationale seminarer. Teknisk Udvalg ønsker deltagelse i Düsseldorf messen i Tyskland med forventet udbytte i forhold til opdatering med de nyeste trends inden for dykning, uddannelse og materialer.
 • Deltage i det nordiske samarbejde omkring dykning herunder særligt med det Svenske Sportsdykkerforbundet, da Sverige har erfaring på dette område samt Instruktørkurser og juniordykning. Udvikling af specialuddannelser inden for tørdragt, is dykning, som blandt andet Norge og Sverige har erfaring inden for i forhold til undervisningsmaterialer. 2016 forventer Teknisk Udvalg Danmark at afholde et samlet seminar for Teknisk Comite i de tre nordiske lande som afholdes i Københavnsområdet.

Sikkerhed
TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. Tæt-på skal formaliseres i et samarbejde med relevante parter og fastholdes i CMAS * instruktør uddannelsen. TU skal til stadighed vurdere og revidere behovet for og omfanget af lægeundersøgelse. Det prioriteres at episoder og ”tæt på hændelser” bliver kendt igennem bl.a. Sportsdykkeren og brugt som læring i forhold til at opnå større sikkerhed i forbindelse med dykning i DSF regi. TU ønsker fortsat at være proaktive i forhold til at opsøge episoder og kontakte klubber samt sende information til instruktører om episoder løbende via instruktørbuletin. Information der er relevant for alle dykkere sendes også til nyhedsgrupper og Facebook.

Teknisk Udvalg vil i samarbejde med kommunikationsudvalget se på muligheden for at lave en kampagne med fokus på vand og O2 som de to mest betydningsfulde faktorer for at undgå dekompressions syge.

Mål:

 • Samarbejde med Hyperbar.dk og Søværnets dykkerskole i en national gruppe om dykkedata samt forskning i data fra dykning
 • Deltagelse i diverse råd og prioritering af sikkerhedsarbejdet og samarbejde med HBO gruppen
 • Opdatering og vedligeholdelse af Søsportens Sikkerhedsråds pjece og fokus på sikkerhed i forbindelse med dykning
 • Evaluering af spørgeskema fra CMAS 1, 2 og 3 kurser for at sikre kvalitet i uddannelserne
 • Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler”
 • Undersøge APP til episoderapportering i samarbejde med DSF kommunikationsudvalg.
 • Episoder informeres til instruktørgruppen, Sportsdykkeren mv. og på DSF hjemmesiden som nyhed

Profilering og synlighed
TU ønsker at være synlig for medlemmerne i Dansk Sportsdykker Forbund ved at møde klubberne på deres hjemmebane og i øvrigt profilere sig gennem beklædning til instruktører og trænere.

Det er strategisk for DSF at profilere sig i medierne, særligt i dykkemiljøet. TU afsætter ressourcer til at deltage i dykkermæssige konferencer og træf nationalt og internationalt.

Mål:

 • 3-5 klubbesøg pr. år, som besøg i klub en aften og det undersøges om behovet for weekend møde med klubber i nærområdet er ønskeligt.
 • Deltagelse på 1-2 messer, Diveshow, træf eller andre større arrangementer
 • Opdateret beklædning til Instruktører som repræsentanter for Dansk Sportsdykker Forbund
 • Markedsføring af TU kurser igennem annoncering i Sportsdykkeren samt eksternt og mulighed for direkte markedsføring.
 • Professionalisering af markedsføring af kurser og episoder / Tæt På samt større åbenhed omkring tæt på og episoder

Kommunikation i TU
Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU ønsker at højne informations flow omkring TU’s arbejder til omverdenen, primært til klubberne, sekundært til øvrige.

Mål:

 • Indlæg i hvert nummer af sportsdykkeren
 • Instruktør bulletiner efter behov udsendt på mail til instruktørerne
 • Procedure om at opdatere information på www.ssportsdykning.dk
 • Politiker omkring facebook og andre sociale medier fastlægges
 • Udbrede kendskabet til DSF uddannelsesstruktur
 • Øge dialogen med klubber og instruktører