Handlingsplan 2014

Indholdsfortegnelse

Generelt.

Stabilisering og kvalitetssikring.

Instruktører.

Juniordykning.

Lærebøger.

Teknisk dykning.

NITROX.

AVANCED NITROX.

Blender uddannelsen.

NORMOX TRIMIX.

Advanced TRIMIX.

Teknisk instruktør seminar.

Uddannelse af tekniske instruktører.

Øvrig uddannelse.

Skole og Centre.

Sikkerhed.

Profilering og synlighed.

Kommunikation i TU.

Generelt

Formål

Udvalget skal arbejde for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, instruktører, trænere, dommere, ledere og bestyrelser på alle niveauer indenfor DSF, herunder også ungdom.

Udvalget skal gennem sit virke styrke interessen blandt forbundets medlemmer for erhvervelse af alle former for certifikater.

Ligeså skal udvalget efter behov og i samråd med bestyrelsen, planlægge og gennemføre kurser eller anden uddannelsesvirksomhed for forbundets medlemmer.

Udvalget varetager sluttelig forbundets sikkerhedsmæssige forretninger, jævnfør Dansk Sportsdykker Forbunds vedtægter)

Stabilisering og kvalitetssikring

Det er vigtigt at TU sikrer de opnåede resultater igennem stabilisering og kvalitetssikring, men samtidig bevarer udviklingen af nye tiltag.
Det skal sikres, at udvalget til stadighed har de kompetencer, der er nødvendige, dels gennem fastholdelse og uddannelse af udvalget medlemmer og dels gennem rekruttering af egnede kandidater til udvalget.
Udvalgets arbejde baserer sig udelukkende på frivilligt ulønnet arbejde og forbundet erkender behovet for motivationsfremmende aktiviteter.

Mål:
Teknisk Udvalg skal understøtte Dansk Sportsdykker Forbund strategi om at ”Det skal være lettere at være klub”
Teknisk Udvalg planlægger 5 udvalgsmøder samt et weekendmøde til strategisk vigtigt arbejde i udvalget.
Der planlægges med projekt arbejdsmøder med interne og eksterne deltagere i forbindelse med udvikling og videreudvikling af materialer og uddannelser.  Herudover virksomhed i forbindelse med planlægning, afvikling og evaluering af instruktørseminaret samt Instruktørtrænerseminaret.

Det undersøges og defineres, hvem der er ansvarlig for opgaven med salg og markedsføring af kurser, idet Teknisk Udvalg har opgaven i forhold til planlægning.

Instruktører

DSF vil gerne sikre at klubberne til stadighed har mulighed for at få uddannet instruktører på alle niveauer og at forbundet råder over en stab af kompetente og motiverede instruktørtrænere.
DSF vil gerne gøre det mere attraktivt at uddanne sig til instruktør og vil gerne understøtte kurser på attraktive steder og kurser med reduceret brugerbetaling.

Mål:

 • 1 stk. CMAS * instruktør kursus pr. år med fastlagt dato
 • 5-10 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt over landet
 • 1 stk. CMAS ** instruktør kursus pr. år med fastlagt dato
 • 1 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kursus pr. år med fastlagt dato
 • 1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år med fastlagt dato
 • 1 stk. Dykkerlederkursus
 • 1 stk. Snorkeldykker dykkerlederkursus
 • 1 stk. instruktørseminar hver 18 måneder
 • CMAS *** Instruktørtræner kursus oprettes efter behov
 • Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber

Herudover kommer kompetenceudviklingskurser i forbindelse med revision af de nye CMAS standarder samt vedligeholdelse af kursuskasser til brug ved kurser under Teknisk Udvalg.

Det er af strategisk vigtighed, at der til stadighed uddannes nye instruktører for at sikre tilgang af nye medlemmer til DSF. Udgiften i forhold til at uddanne en instruktør bør holdes på et for klubberne fordelagtigt lavt niveau. TU ønsker derfor reduceret deltager betaling for deltagelse i CMAS * og ** instruktør uddannelser og samme for CMAS *og ** snorkelinstruktør uddannelserne. Bestyrelsen ønsker igennem tilskud at fremme instruktøruddannelserne i antal og kvalitet.

Teknisk Udvalg anerkender ydermere vigtigheden af instruktørpleje for løbende at sikre motivation og fastholdelse af instruktørkorpset.

Et årligt Instruktørtræner seminar skal sikre, at Instruktørtrænerne løbende opdateres indenfor området, samt sikrer kvalitet og aktivitet indenfor området.

Afholdelse af et instruktørseminar, hver 18 måneder. For at holde udgiften for klubber nede til instruktørseminaret holdes TU deltagelse ude af instruktørseminaret.

Udvikling af uddannelse som fridykkerinstruktør undersøges i samarbejde med de øvrige nordiske lande
Der ses på muligheden for at afvikle dykkerlederkursus sammen med CMAS ** instruktørkursus, anden del (B2) som Crossover for instruktører

Juniordykning

Juniordykning er et strategisk vigtigt område for DSF. Modellen med samlet instruktør træning og efterfølgende audit i klubberne revurderes og samtidig skal en decentral løsning implementeres.

Mål:

 • Oplæg og opstart på decentral model for instruktør uddannelse.
  – Et Juniortræner 2 kursus fælles for hele DK pr. år – eventuelt i klub – der skal være teorilokale og svømmehal til rådighed samt mulighed for overnatning i nærheden
  – Et Juniortræner 1-kursus afvikles decentralt efter behov.
  Der planlægges med 2-3 arbejdsmøder i forbindelse med udvikling af modellen
 • Udvikling af undervisningsvejledning niveau guld.
  Der nedsættes en projektgruppe som mødes 2-4 gange i forbindelse med udvikling af materialet

Lærebøger

TU vil sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få lærebøger af høj kvalitet. Arbejdet med bøger er meget langsigtet og det er derfor nødvendigt at foretage en langsigtet prioritering af udgivelserne.

TU vil gerne understøtte arbejdet med P3 uddannelse i klubberne, da kvalificerede CMAS *** dykkere er en forudsætning for videreuddannelse til instruktør, hvorfor dette prioriteres højt. Dernæst er det vigtigt at få konsolideret det eksisterende lærebogsmateriale.

Mål:

 • Udarbejde præsentationer og test til CMAS *** uddannelsen på baggrund af bogen
 • Udføre opdatering af CMAS ** bogen inden ny udgave genoptrykkes
 • Revision af snorkeldykkerbogen igennem oprettelse af brugergruppe med deltagelse af snorkeldykkerinstruktører og juniorudvalget
 • Lave information omkring opdateringer når nye udgaver af bøger frigives
 • Pamflet med nye dybdegrænser 20, 40, 56 meter og andet undervisningsmateriale

Teknisk dykning

NITROX

NITROX uddannelserne har meget moment i klubberne. Arbejdet skal understøtte den fortsatte udvikling af området og sikre driften i klubberne igennem udvikling af spørgsmål til prøvegeneratoren samt tilpasse undervisningsmaterialer.

Mål:
I prioriteret rækkefølge

 1. Udarbejde 2 teoriprøve mere så der i alt er 4 stk. teoriprøver til rådighed
 2. Udarbejde retteark til teoriprøverne
 3. Vedligeholde Powerpoint præsentation til undervisning

AVANCED NITROX

TU ønsker en rød tråd fra ADVANCED NITROX og frem, så man fra starten af ens uddannelsesforløb lærer de rigtige færdigheder. Man skal så kun tilegne sig nye færdigheder uden at skulle fralægge sig gamle vaner.

Mål:
I prioriteret rækkefølge:

 1. PowerPoints til advanced NITROX opdateres
 2. Udarbejdelse af uddannelses materialer herunder video materialer

Blender uddannelsen

Blenderuddannelsen konsolideres og kvalitetssikres

Mål:

 1. NITROX/TRIMIX opdeling i undervisningsmateriale
 2. Nye teoriprøver til NITROX og TRIMIX prøver

NORMOX TRIMIX

TRIMIX uddannelsen skal sikres fremover og der skal skabes kontinuitet i uddannelsen af nye TRIMIX instruktører og Instruktørtrænerer. Ligeledes skal undervisningsmateriale vedligeholdes. Advanced TRIMIX færdig udvikles, men herefter sættes udviklingen i bero, indtil der er opnået mere erfaring med TRIMIX uddannelse og instruktørkræfterne er stabiliseret.

Behovet i klubberne i forhold til rekreativ TRIMIX undersøges og vurderes med henblik på om uddannelsen skal oprettes.

Uddannelse af 2 TRIMIX instruktører på kursus i udlandet kombineret med centralt afviklet TRIMIX kursus i DSF regi for at sikre oprettelse af DSF TRIMIX kurser.

Mål:
I prioriteret rækkefølge

 1. Markedsføre NORMOX TRIMIX uddannelsen i klubberne i DSF regi

Herunder:

 • Teknisk Udvalg sikrer igennem markedsføring og information at der afvikles TRIMIX kurser
 • Teknisk Udvalg opsøger og uddanner 1 ny TRIMIX instruktør pr. år

Advanced TRIMIX

Advanced TRIMIX er et begrænset området men ønskes strategisk fastholdt som et område af DSF tilbud for teknisk dykning. Kurset udvikles og frigives i 2015.

Mål:

 1. Udvikling af kursusmateriale
 2. Udvikling af kursus
 1. Gøre Advanced TRIMIX salgbart

Teknisk instruktør seminar.

Der afholdes et teknisk instruktørseminar med tema om markedsføring af de tekniske uddannelser.

Uddannelse af tekniske instruktører

Lave en tilgængelig liste med instruktør trænere med telefon nummer samt den geografiske region der dækker og pris samt hvordan en uddannelse typisk ser ud.

Udvikling af Side Mount System (SMS) kursus og tilhørende undervisningsmaterialer, idet der søges hjælp udenlands for uddannelse af instruktører i DSF regi.

Øvrig uddannelse

TU skal i samarbejde med klubberne overveje hvilke nye specialer, der med fordel kan implementeres i Danmark. TU skal sikre sin egen kompetence udvikling gennem deltagelse i konferencer, kurser eller lign.
CMAS standarder indeholder et meget stort antal speciale certifikater. TU vil arbejde på at få udviklet et antal kurser omkring disse specialiteter.
Nogle af disse vil de enkelte instruktører ude i klubberne kunne overtage kursusmaterialet og uden videre starte uddannelserne. Andre specialiteter kræver at instruktørerne først uddannes af TU

Mål:

 • Udarbejdelse af materialer til 3 nye specialer ud fra nye standarder for eksempel
  Tørdragt, Vrag og Is dykning
 • Deltagelse i eksterne konferencer eller kurser
 • Deltagelse i internationale seminarer
 • Deltage i det nordiske samarbejde omkring dykning herunder særligt med det Svenske Sportsdykkerforbundet, idet vi ønsker at undersøge muligheden for udvikling af
  Fridykkerinstruktør uddannelsen, da Sverige har erfaring på dette område samt Instruktørkurser og juniordykning. Udvikling af specialuddannelser indenfor tørdragt, isdykning og vrag, som blandt andet Norge og Sverige har erfaring inden for i forhold til undervisningsmaterialer.

Skole og Centre

Målsætningen er, at vi ønsker flere centre under DSF. Ligeledes ønsker vi, så mange skoleaftaler som muligt. Det undersøges i samarbejde med bestyrelsen, hvordan dette kan nås, eller hvordan vi kan reklamere for det.

Sikkerhed

TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. Tæt-på skal formaliseres i et samarbejde med relevante parter og fastholdes i CMAS * instruktør uddannelsen.
TU skal til stadighed vurdere og revidere behovet for og omfanget af lægeundersøgelse. Det prioriteres at episoder og ”tæt på hændelser” bliver kendt og brugt som læring i forhold til at opnå større sikkerhed i forbindelse med dykning i DSF regi. Der informeres om episoder og ”tæt på hændelser” og der opfordres på forskellig vis til at dele erfaringer fra oplevelser andre kan lære af.

Mål:

 • Fortsat deltagelse i diverse råd
 • Fortsat fokus på sikkerhedsarbejdet og samarbejde med HBO gruppen
 • Samarbejde med Hyperbar.dk om dykkedata samt forskning i data fra dykning og sikkerhed
 • Revision af Søsportens sikkerhedsråds pjece og fokus på sikkerhed i forbindelse med dykning
 • Udarbejde plastplade med gode råd i forbindelse med dykning
 • Prisaftale samt undersøgelse af marked for at lave aftale i forbindelse med kompressorservice og eftersyn samt trykprøvning af flasker og luftanalyse i samarbejde med bestyrelsen
 • Forsat evaluering af P1 – P3 uddannelse for at sikre kvalitet i uddannelserne
 • Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler”

Profilering og synlighed

TU ønsker at afholde udvalgsmøder i klubberne og i øvrigt profilere sig gennem beklædning til instruktører og trænere. Det er strategisk for DSF at profilere sig i medierne, særligt i dykkemiljøet. TU afsætter ressourcer til at deltage i dykkermæssige konferencer og træf nationalt og internationalt, samt arrangere foredrag for det brede publikum.

Mål:

 • 3-5 klubbesøg pr. år, som besøg i klub en aften og det undersøges om behovet for weekend arrangement med klubber i nærområdet.
 • Deltagelse på 1-2 messer, træf eller andre større arrangementer
 • Opdateret beklædning til Teknisk udvalg

Kommunikation i TU

Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU ønsker at højne informations flow omkring TU’s arbejder til omverdenen, primært til klubberne, sekundært til øvrige.

Mål:

 • Indlæg i hvert nummer af sportsdykkeren
 • Instruktør bulletiner efter behov og som forsøg en gang i kvartalet
 • Procedure omkring information på www, implementeres
 • Politiker omkring facebook og andre sociale medier fastlægges
 • Udbrede kendskabet til DSF uddannelsesstruktur.
 • Øge dialogen med klubber og instruktører